Buggenum door de Eeuwen heen

Heemkunde

ANBI-gegevens

Beleidsplan 2013-2018

Inleiding

Stichting Buggenum door de Eeuwen heen -heemkunde- is opgericht in 1985, als uitvloeisel van een dorpsfeest “Buggenum, 1000 jaar+”, dat in 1984 werd gevierd.

In artikel 2 is doel en werkwijze van de stichting omschreven (citaat)

"1. De stichting stelt zich ten doel:

- het bevorderen van de geschiedkundige en culturele kennis van de dorpsgemeenschap in de meest ruime zin;

- het wekken van belangstelling voor deze geschiedenis in de Buggenumse samenleving;

- het vastleggen en verbreiden van deze geschiedenis.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door aandacht te besteden aan de eigen lokale geschiedenis, door middel van het organiseren van lezingen, dia-voorstellingen, (kleine) al of niet permanente tentoonstellingen en exposities van geschiedkundige, culturele en religieuse voorwerpen en foto's, alsmede, periodieke (werk)bijeenkomsten voor belangstellenden.

3. Zij acht het verzamelen en conserveren van voorwerpen van en over Buggenum van groot belang om op die manier datgene wat waardevol is te behouden."

Om de doel en werkwijze te kunnen verwezenlijken bleek het hebben van een eigen "heemkamer" noodzakelijk.

Na een jarenlange zoektocht is een passende ruimte gevonden in het voormalige

St. Antoniusklooster; dat, na het onbewoond worden, is opgegaan in Gemeenschapshuis De Roffert.

In de jaren 2007 en 2008 is de kloosterzolder in eigen beheer verbouwd en begin 2009 in gebruik genomen.


Werkzaamheden

In de beleidsperiode zijn de werkzaamheden primair gericht op:

- het inventariseren, documenteren en in databestanden opnemen van in bezit zijnde documenten en overige bescheiden en materialen;

- waar mogelijk uitbreiden van de beschikking over relevante documenten;

- aandacht besteden aan de bescherming en instandhouding van cultuurhistorisch relevante landschapskenmerken;

- waar mogelijk publiceren over beschikbare gegevens;

- deelname aan de 2-jaarlijkse thematische Leudalheemkundedag, zoals door de gezamenlijke heemkunde verenigingen in de Gemeente Leudal sedert 2007 wordt georganiseerd;

- het onderhouden van een eigen website;

- het aanbieden van begeleide rondleidingen.

Secundair wordt gewerkt aan ledenwerving en worden donateurs geïnspireerd tot ondersteuning


Werkwijze

Wekelijks wordt in werkgroepen een dagdeel besteed aan de beschreven doelstelling.

Maandelijks wordt de voortgang van de werkzaamheden plenair besproken en zo nodig bijgesteld.

Jaarlijks legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en gang van zaken.
Dagelijks bestuur Stichting Buggenum door de Eeuwen heen -heemkunde- (BddEh)
ing H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum, voorzitter
drs N.H.M. Bergmans, Holstraat 54a, 6082 BD Buggenum, secretaris

R. Teepen, Dorpsstraat 62B, 6082 AR Buggenum, penningmeester

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.  
Financieel verslag 2016

inkomsten BddEh 2016 In €       uitgaven BddEh 2016 in €
vrienden BddEh        259,00       huisvesting            400,00
donaties                    178,00       bankkosten           161,70
subsidie                   1500,00      abonnementen      105,00
sponsoring                    0,00      verzekering            230,64
verkoop                       82,00      representatie         115,00
diversen                    299,34      catering                   53,85
                                                  kant ben heden      325,07
                                                  aankopen               157,70
                                                  diversen                   44,07
totalen                     2318,34                                  1593,03
                                                             
                                                             batig saldo  725,31

                           
                              balans per 31-12-2016
activa
liquide middelen 19590,75
inventaris                    1,00
collectie                       1,00
totaal activa         19592,75
                                                     passiva
                                                     eigen vermogen 19592,75
                                                     totaal passiva     19592,75